Nasza oferta

Wieloletnia współpraca z naszymi klientami potwierdza, że dysponujemy odpowiednią wiedzą w zakresie zastosowania właściwych procedur ograniczania ryzyka ubezpieczeniowego, zasad zarządzania bezpieczeństwem oraz egzekwowania od zakładów ubezpieczeniowych odpowiedniego standardu usług.

PRO BROKERS. z o.o. to firma, która z należytym staraniem dba o interesy swoich klientów. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje działania., czego formalnym dowodem jest polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej na sumę 1 500 000 EURO.

PRO BROKERS jako organ doradczo-konsultingowy w zakresie ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych o znacznym doświadczeniu pomaga między innymi przy wdrażaniu nowych produktów ubezpieczeniowych, bieżącej obsłudze oraz bezproblemowej i szybkiej likwidacji szkód. Koordynujemy także obsługę likwidacji szkód w zakresie ubezpieczeń pracowniczych NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Będąc w stałym kontakcie z kontrahentami oraz posiadając szeroki wachlarz możliwości jesteśmy partnerem godnym zaufania, osadzonym na pewnych i stabilnych fundamentach wiedzy i profesjonalizmu.


Proponowany przez PRO BROKERS Sp. z o.o. zakres współpracy obejmuje:

 1. Wsparcie przy organizacji przetargów ubezpieczeniowych,
 2. Organizowanie konkursów ofert,
 3. Identyfikację i ocenę zagrożeń (ryzyk) związanych z Państwa działalnością,
 4. Wycenę ryzyka, tj. ustalenie akceptowanej ceny i warunków jego ubezpieczenia,
 5. Dbanie o wizerunek ubezpieczeniowy klienta,
 6. Przygotowanie indywidualnych warunków umów ubezpieczenia,
 7. Proponowanie optymalnych form i procedur zawarcia umów ubezpieczenia (np. umowy koasekuracyjne),
 8. Przedstawienie na Państwa zlecenie propozycji nowych produktów ubezpieczeniowych,
 9. Rekomendowanie zakładów ubezpieczeń do zawarcia z nimi umów ubezpieczenia,
 10. Negocjowanie cen i warunków ubezpieczenia,
 11. Sygnalizowanie i negocjowanie niezbędnych zmian do zawartych umów ubezpieczenia oraz informowanie Państwa o obowiązkach związanych z zapłatą składki i konsekwencjach nienależytego jej opłacenia,
 12. Udział w likwidacji szkód:
  • zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi,
  • rejestracja szkody,
  • skompletowanie przy Państwa udziale niezbędnych dokumentów,
  • udział w postępowaniu związanym z ustaleniem zasadności i wysokości odszkodowania,
  • nadzór terminowości wypłaty odszkodowania.
 13. Szkolenie wskazanych pracowników Państwa firmy w celu zaznajomienia ich z problematyką ubezpieczeniową,
 14. Wyszukiwanie, rekomendowanie lub zaangażowanie niezależnych rzeczoznawców, biegłych sądowych, itp. w przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy lub opinii w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
 15. Przygotowanie dla pracowników pisemnych instrukcji postępowania w razie szkody.